• pl
 • en
 • de
 • ru
 • el
 • sk
 • fr

Zasady rekrutacji

Zostań częścią naszego zespołu i pomóż kształtować świat drzwi INVADO!

Szukasz indywidualnego wsparcia, perspektywy rozwoju kariery i przyszłościowego pracodawcy?

Witamy w INVADO! Z nami znajdziesz najlepsze warunki do rozwoju zawodowego i osobistego.Zrób kolejny krok w swoim życiu.Razem z INVADO. 

 

Klauzula informacyjna na potrzeby postępowania rekrutacyjnego
 
1.      ADMINISTRATOR DANYCH
AdministratoremPani/Pana danych osobowych jest INVADO Sp. z o.o. z siedzibą w Dzielnej, ul. Leśna 2, 42-793 Ciasna.
2.      RODZAJ PRZETWARZANYCH DANYCH
Będziemy przetwarzać podane przez Panią/Pana następujące dane osobowe:
a.      Imię (imiona) i nazwisko, data urodzenia, wskazane przez Panią/Pana dane kontaktowe, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia.
b.      Znajdujące się w życiorysie (CV) i liście motywacyjnym oraz udostępnione w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej bądź w związku z przeprowadzeniem testów kwalifikacyjnych lub sprawdzających.
3.      CEL PRZETWARZANIA DANYCH
Pani/Pana dane osobowe będziemy przetwarzali w poniżej podanych celach, okresach retencji oraz podstawach prawnych:
a.      Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO  [wykonanie obowiązku nałożonego przepisami prawa], dane wskazane w ust. 2 lit a, w celu indentyfikacyjnym oraz przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko na które Pan/Pani aplikuje (tj. oceny kwalifikacji, wykształcenia, doświadczenia zawodowego kandydata do pracy na określonym stanowisku), przez okres trwania aktualnej rekrutacji.
Żądanie przez pracodawcę danych, o których mowa w ust. 2 lit. a  jest dopuszczalne w świetle przepisów prawa, art. 22¹ § 1 Kodeksu pracy tj. pracodawca ma prawo żądać tych danych od osoby ubiegającej się o zatrudnienie.
b.      Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO [zgoda osoby, której dane dotyczą], dane wskazane w ust. 2 lit. b w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko na które Pani/Pan aplikuje tj. oceny kwalifikacji, wykształcenia, doświadczenia zawodowego kandydata do pracy na określonym stanowisku, a także oceny zdolności i umiejętności kandydata potrzebnych do pracy na określonym stanowisku, do czasu wycofania zgody lub przez okres trwania aktualnej rekrutacji.
Podanie danych, o których mowa w art. ust. 2 lit b jest dobrowolne. Jeżeli nie chce Pani/Pan abyśmy przetwarzali dane wskazane w ust. 2 lit b, prosimy o ich nieudostępnianie podczas procesu rekrutacyjnego.
c.      Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO [zgoda osoby, której dane dotyczą], dane wskazane w ust. 2 lit. a i b w celu związanym z prowadzeniem ewentualnych przyszłych postępowań dotyczących rekrutacji na stanowiska pracy w INVADO Sp. z o.o., do czasu wycofania zgody, nie dłużej niż przez okres jednego roku od dnia wyrażenia zgody. 
Podanie danych, o których mowa w ust. 2 lit a i b w powyższym celu jest dobrowolne, jednak odmowa podania tych danych uniemożliwia Pani/Panu automatyczny udział w przyszłych postępowaniach rekrutacyjnych i będzie wymagało kolejnego aplikowania.
 
4.      PRAWA WYNIKAJĄCE Z PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
W związku z tym, że będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe, przysługują Pani/Panu następujące prawa:
a.      prawo do wniesienia sprzeciwu,
b.      prawo dostępu do danych osobowych,
c.      prawo do sprostowania danych,
d.      prawo do usunięcia danych (zwane również „prawem do bycia zapomnianym”),
e.      prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
f.       prawo do przenoszenia danych,
g.      prawo do cofnięcia zgody (bez wpływu na legalność przetwarzania danych osobowych przed cofnięciem zgody),
h.      prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych.
5.      PUNKT KONTAKTOWY, ZA POŚREDNICTWEM KTÓREGO MOŻE PANI/PAN ŻĄDAĆ WYKONANIA SWOICH PRAW
Jeśli Pani/Pan będzie chciał/a skorzystać z przysługujących praw może się Pani/Pan z nami skontaktować na wybrany sposób:
  1. pisemnie na adres: INVADO Sp. z o.o., Dzielna, ul. Leśna 2, 42-793 Ciasna
  2. e-mailowo na adres: biuro@invado.pl
Jeśli zdecyduje się Pani/Pan skorzystać z przysługujących praw, udzielimy Pani/Panu odpowiedzi odnośnie rozpatrzenia wniosku, nie później niż w terminie miesiąca od dnia kiedy otrzymamy żądanie. 
 1. PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO
Jeśli uważa Pani/Pan, że przetwarzając dane osobowe naruszamy przepisy prawa, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 1. PRZETWARZANIE DANYCH POZA EOG
Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazane poza Europejski Obszar Gospodarczy dalej („EOG”). Sytuacja taka może mieć miejsce w przypadku gdy Administrator zleca wykonanie określonych usług podmiotom mającym siedzibę poza EOG lub przetwarzającym dane poza EOG. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazane jedynie do państw trzecich (państwa poza EOG) lub podmiotów w państwach trzecich (na podstawie programu Ochrona prywatności „Privacy Shield”), w stosunku do których decyzją Komisji Europejskiej stwierdzono odpowiedni stopień ochrony danych lub zawarto w umowach z tymi podmiotami standardowe klauzule ochrony danych. W związku z przekazaniem danych poza EOG można zażądać od Administratora dalszych informacji o stosowanych zabezpieczeniach w tym zakresie, uzyskać kopię tych zabezpieczeń oraz informację o miejscu ich udostępnienia kontaktując się z Administratorem w sposób wskazany w niniejszej informacji.
 1. ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH
Przewidywanymi odbiorcami Pani/Pana danych osobowych są:

 

  1. podmioty, które współpracują z nami przy obsłudze spraw księgowych, podatkowych, płacowych, prawnych oraz podmioty, które świadczą nam usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe, rachunkowe, szkoleniowe, archiwizacji dokumentów, obsługę korespondencji, organizacji i prowadzenia rekrutacji; 
  2. podmioty, które obsługują systemy teleinformatyczne i które świadczą usługi IT,
   w zakresie w jakim jest to niezbędne do realizacji celów, dla których przetwarzane są Pani/Pana dane osobowe.