• pl
  • en
  • de
  • ru
  • el
  • sk
  • fr
  • sl

Polityka prywatności

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH - KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 i art. 14 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE L 119, 1), dalej RODO, informujemy, iż:

Tożsamość Administratora

Administratorem jest INVADO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Dzielnej, pod adresem Dzielna, ul. Leśna 2, 42-793 Ciasna. Administrator prowadzi operacje przetwarzania danych osobowych.
Kontakt z Administratorem, e-mail: biuro@INVADO.pl, nr tel.: 34 3510540; adres do korespondencji: INVADO Spółka z o. o., Dzielna, ul. Leśna 2, 42-793 Ciasna.
Z Administratorem można kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Podstawa prawna i cel przetwarzania danych osobowych

Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora, gdy przetwarzanie danych jest niezbędne w celu:
- realizacji umowy lub zamówienia (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
- wykonania umowy lub zamówienia (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
- odpowiedzi na pytania zgłoszone za pomocą formularza (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
- przeprowadzenia procesu rekrutacji na podstawie zgody w zakresie danych niewymaganych przepisami prawa (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
- przetwarzania danych w celu przyszłych rekrutacji w przypadku wyrażenia przez Państwa zgody na wykorzystanie CV w przyszłych procesach rekrutacyjnych (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
W celu komunikacji z przedsiębiorstwem za pomocą formularza kontaktowego osoba, musi wypełnić odpowiedni formularz. Wymagane jest tam podanie określonych danych osobowych.
Podanie danych osobowych w formularzu jest dobrowolne, jednak konieczne do świadczenia usług przez INVADO Spółkę z o. o. na rzecz danej osoby.
Wszelkie dane osobowe, które zostaną wprowadzone do formularza kontaktowego lub wskazane w korespondencji z INVADO Spółką z o. o., są przetwarzane zgodnie z obowiązującym prawem.

Odbiorcy przetwarzanych danych osobowych i profilowanie

Państwa dane osobowe będą udostępniane pracownikom Administratora, które korzystają z danych osobowych, aby wypełniać swoje zadania związane ze stanowiskiem pracy, a także podmiotom przetwarzającym dane osobowe na podstawie umowy powierzenia.
Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
Przekazane dane osobowe mogą być przekazywane do przechowywania poza obszarem Europejskiego Obszaru Gospodarczego, tj. do Konfederacji Szwajcarskiej.

Dostęp do danych osobowych

Osoba, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; prawo do sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
Ponadto osoba ta ma prawo do cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
W celu skorzystania ze swoich praw należy skontaktować się ze Administratorem.

Okres przechowywania danych osobowych

Dane osobowe są przechowywane wyłącznie w zakresie niezbędnym dla wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze oraz wyłącznie przez okres niezbędny, aby osiągnąć cele, dla których dane osobowe są zbierane, zgodnie z obowiązującymi przepisami z zakresu ochrony danych osobowych.
W przypadku gdy Administrator nie musi już dłużej przetwarzać danych osobowych, zostaną one trwale usunięte z systemów informatycznych, chyba że obowiązek ich dalszego przechowywania wynika z obowiązujących przepisów prawa.