Kontakt

INVADO Sp. z o.o.
Dzielna, ul. Leśna 2
42-793 Ciasna

Telefon +48 /34/ 35 10 540

E-Mail: biuro@invado.pl

Formularz kontaktowy

Polityka prywatności

INFORMACJA O RODO

Realizując obowiązek informacyjny dotyczący ochrony danych osobowych, wynikający z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) („RODO”) w związku z pozyskaniem od Państwa danych osobowych przekazujemy, następujące informacje:

 1. Administrator danych osobowych
  Informujemy, że Administratorem Państwa danych osobowych, czyli podmiotem, który decyduje o celach i sposobach ich przetwarzania jest INVADO Sp. z o. o. z siedzibą w Dzielnej, pod adresem ul. Leśna 2, 42-793 Ciasna, KRS 0000066190, NIP 5750007575, REGON 002748808, tel. 48 34 3510540.
 2. Dane kontaktowe
  We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych należy skontaktować się z Administratorem dane adresowe: INVADO Sp. z o. o., Dzielna, ul. Leśna 2, 42-793 Ciasna lub adres e-mail: rodo@INVADO.pl.
 3. Cel przetwarzania danych i na jakiej podstawie.
  Podane przez Państwa dane będą przetwarzane, po wyrażeniu zgody przez osobę, której dane dotyczą, w celu:

  1. wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą do zawarcia i realizacji umowy, podstawa prawna – art. 6 ust.1 lit. b) RODO,
  2. odpowiedzi na pytanie lub prośbę w przypadku wypełnienia formularza kontaktowego lub przekazania pytania w innej formie (np. e-mail, telefon, portal społecznościowy), wypełniając formularz wyrażają Państwo zgodę na kontakt związany z realizacją pytania lub prośby; zgoda może zostać cofnięta w każdym czasie, co może skutkować brakiem odpowiedzi, podstawa prawna – art. 6 ust.1 lit. a) RODO,
  3. przesłania newsletter’a tj. wykorzystywania adresu e-mail do przesyłania aktualnych informacji o oferowanych produktach i usługach oraz o działalności Administratora oraz podmiotów współpracujących; zgoda może zostać cofnięta w każdym czasie, podstawa prawna – art. 6 ust.1 lit. a) RODO,
  4. wypełniania przez Administratora obowiązków przechowywania dokumentów księgowych dotyczących realizacji umów – podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, wynikających z ustawy o rachunkowości – art. 6 ust.1 lit. c) RODO,
  5. marketingowym tj. oferowania produktów przez Administratora – podstawa prawna – przetwarzanie danych jest niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora; prawnie uzasadnionym interesem Administratora jest dostarczenie klientom informacji o produktach i usługach Administratora – art. 6 ust.1 lit. f) RODO,
  6. związanym z realizacją toczącego się procesu rekrutacji oraz związanych z potrzebą realizacji przyszłych procesów rekrutacji, prowadzonych w okresie roku od dnia złożenia dokumentów aplikacyjnych – podstawa prawna ustawa Kodeks pracy art. 221 oraz art. 6 ust. 1 lit. b) i f) RODO; jeżeli udostępniane są inne dane osobowe, to będą one przetwarzane na podstawie zgody wyrażonej przez zgłoszenie się do wskazanej rekrutacji lub innych rekrutacji w zależności od wyrażonej zgody,
  7. ustalenia, dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami związanymi z zawartą z Państwem umową – podstawa prawna – przetwarzanie danych jest niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora; prawnie uzasadnionym interesem Administratora jest możliwość dochodzenia przez niego roszczeń oraz obrony przed roszczeniami – art. 6 ust.1 lit. f) RODO.
 4. Podejmowanie decyzji w sposób automatyczny w oparciu o profilowanie.
  1. Administrator nie podejmuje decyzji opartych o zautomatyzowane przetwarzanie danych osobowych, w tym profilowanie, wywołujące skutki prawne dla osoby, której dane są przetwarzane.
  2. Administrator w ramach realizacji procesów rekrutacji wskazuje, iż podane dane mogą być profilowane, jednakże nie w sposób zautomatyzowany w celu dopasowania aplikacji kandydata do aktualnych ofert pracy.
 5. Odmowa podania danych osobowych
  Podanie danych, w związku z zawieraną umową, jest konieczne do jej zawarcia oraz wykonywania czynności wynikających z umowy – bez ich podania nie będzie możliwe zawarcie umowy. Podanie danych w celach marketingowych jest całkowicie dobrowolne.
 6. Udostępnianie danych osobowych przez Administratora innym podmiotom
  1. Dostęp do danych osobowych przetwarzanych przez pracowników i współpracowników Administratora, jest ograniczony wyłącznie do upoważnionych osób, które korzystają z danych osobowych, aby wypełnić swoje zadania związane ze stanowiskiem pracy.
  2. Państwa dane mogą być udostępnione m. in. dostawcom, usługodawcom i partnerom, z którymi Administrator współpracuje w zakresie niezbędnym do realizacji umów, działań marketingowych oraz obsługi bieżącej działalności przedsiębiorstwa.
  3. Podmiotom przetwarzającym dane w imieniu Administratora i na podstawie zawartych umów np.: przedsiębiorstwa przewozowe, przedsiębiorstwa pośredniczące w sprzedaży naszych produktów i usług; przedsiębiorstwa świadczące na naszą rzecz usługi marketingowe, doradcze, analityczne, audytowe, prawne, podatkowe.
  4. Podmiotom, które jako administratorzy przetwarzają Państwa dane we własnym imieniu np.: firmy pocztowe i kurierskie – w związku z przekazywaniem korespondencji; firmy świadczące usługi bankowe; firmy świadczące usługi prawne, podatkowe – w zakresie, w jakim staną się administratorem danych.
  5. Państwa dane osobowe mogą być udostępnianie podmiotom z Grupy Kapitałowej ARBONIA, do której należy Administrator (spółkom powiązanym z Administratorem).
 7. Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych (poza Europejski Obszar Gospodarczy)
  Państwa dane osobowe mogą być przekazywane do przechowywania poza obszarem Europejskiego Obszaru Gospodarczego poprzez ich wprowadzenie do systemu, który jest zainstalowany na serwerach w Konfederacji Szwajcarskiej. Na mocy decyzji Komisji Europejskiej z dnia 26 lipca 2000 r. Konfederacja Szwajcarska została uznana za kraj zapewniający adekwatny poziom ochrony danych osobowych.
 8. Okres przetwarzania danych osobowych
  1. Dane osobowe będą przetwarzane do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartych umów lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przetwarzania danych wynikających z przepisów prawa lub wycofania wyrażonej przez Państwa zgody, jeżeli dane przetwarzane były w oparciu o wyrażenie zgody.
  2. Dane osobowe w zakresie rekrutacji będą przechowywane przez okres:
   1. trwania procesu rekrutacji, lecz nie dłużej niż rok w przypadku wyrażenia zgody na uczestnictwo w przyszłych procesach rekrutacji,
   2. do upływu terminów przedawnienia ewentualnych roszczeń dotyczących dyskryminacji, przez co najmniej 3 lata od dnia, w którym roszczenie stało się wymagalne.
 9. Prawa dotyczące danych osobowych
  Przysługuje Państwu prawo do:

  1. dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania,
  2. przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od Administratora informacji o przetwarzanych danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, w zakresie, w jakim Państwa dane są przetwarzane w celu zawarcia i wykonywania umowy lub na podstawie zgody (przekazane dane osobowe mogą Państwo przesłać innemu administratorowi danych),
  3. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora,
  4. cofnięcia zgody w dowolnym momencie w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda; cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonaliśmy na podstawie tej zgody przed jej cofnięciem,
  5. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 10. Korzystanie ze swoich praw
  Administrator zapewnia podmiotom realizację uprawnień dotyczących ochrony danych osobowych wynikających z RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE). W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z Administratorem danych.
 11. Prawo do wniesienia skargi
  Jeżeli uważają Państwo, że przetwarzamy Państwa dane osobowe niezgodnie z przepisami, mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.