Kontakt

INVADO Sp. z o.o.
Dzielna, ul. Leśna 2
42-793 Ciasna

Telefón +48 /34/ 35 10 540

E-Mail: biuro@invado.pl

Kontaktný formulár

Zásady ochrany osobných údajov

INFORMÁCIE O GDPR

Pri vykonávaní informačnej povinnosti týkajúcej sa ochrany osobných údajov podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a o zrušení Smernice 95/46/ES (Úradný vestník EÚ L. z roku 2016 č. 119, s. 1) („GDPR“) v súvislosti so získavaním osobných údajov od vás si vám dovoľujeme predložiť nasledujúce informácie:

 1. Prevádzkovateľ osobných údajovInformujeme vás, že správcom vašich osobných údajov, teda subjektom, ktorý rozhoduje o účeloch a spôsoboch ich spracovania, je INVADO Sp. z o.o. so sídlom v Dzielnej, na adrese Leśna ul. Leśna 2, 42-793 Ciasna, KRS 0000066190, NIP (DIČ) 5750007575, REGON (IČO) 002748808, tel. 48 34 3510540.
 2. Kontaktné údajeWe wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych należy skontaktować się z Administratorem dane adresowe: INVADO Sp. z o. o., Dzielna, ul. Leśna 2, 42-793 Ciasna lub adres e-mail: rodo@INVADO.pl.
 3. Účel spracovania údajov a na akom základe.Údaje, ktoré poskytnete, budú po súhlase dotknutej osoby spracované na účely:
   1. plnenia zmluvy, ktorej je dotknutá osoba zmluvnou stranou, alebo na žiadosť dotknutej osoby uzatvorenia a vykonávania zmluvy, právneho základu článku 6 ods. 1 písm. b) GDPR,
   2. odpovede na otázku alebo žiadosť v prípade vyplnenia kontaktného formulára alebo odoslania otázky v inej forme (napr. e-mail, telefón, sociálne siete) vyplnením formulára súhlasíte s kontaktom súvisiacim s odpoveďou na otázku alebo žiadosť; súhlas môže byť kedykoľvek zrušený, čo môže viesť k neposkytnutiu odpovede, právny základ – článok 6 ods. 1 písm. a) GDPR,
   3. zasielania bulletinu, t. j. použitie e-mailovej adresy na zasielanie aktuálnych informácií o ponúkaných produktoch a službách a o činnostiach správcu a spolupracujúcich subjektov; súhlas môže byť kedykoľvek stiahnutý, právny základ – článok 6 ods. 1 písm. a) GDPR,
   4. plnenia povinností správcu viesť účtovné doklady o plnení zmlúv – právnym základom pre spracovanie údajov je nevyhnutnosť splnenia zákonnej povinnosti Správcu podľa zákona o účtovníctve – § 6 ods. 1 písm. c) GDPR,
   5. marketingu, t. j. ponuka produktov Správcom – právny základ – spracovanie údajov je nevyhnutné pre realizáciu oprávneného záujmu Správcu; oprávneným záujmom Správcu je poskytnúť zákazníkom informácie o produktoch a službách správcu – článok 6 ods. 1 písm. f) GDPR,
   6. týkajúce sa vykonávania prebiehajúceho procesu prijímania zamestnancov a súvisiacich s potrebou budúcich procesov prijímania zamestnancov uskutočnených do jedného roka odo dňa predloženia žiadosti – právny základ Zákonník práce článok 221 a článok 6 ods. 1 písm. b) a f) GDPR; ak sú sprístupnené iné osobné údaje, spracúvajú sa na základe súhlasu poskytnutého prihlásením sa k danému náboru alebo inému náboru v závislosti od udeleného súhlasu,
   7. určenia, uplatnenia alebo obhajoby voči nárokom súvisiacim so zmluvou uzatvorenou s vami – právny základ – spracovanie údajov je nevyhnutné na vykonanie oprávneného záujmu Správcu; oprávneným záujmom správcu je možnosť uplatnenia jeho nárokov a obhajoba proti nárokom – článok 6 ods. 1 písm. f) GDPR.
 4. Prijímanie rozhodnutí automaticky založené na profilovaní.
   1. Správca neprijíma rozhodnutia založené na automatizovanom spracovaní osobných údajov vrátane profilovania, ktoré majú právne dôsledky pre osobu, ktorej údaje sa spracúvajú.
   2. Prevádzkovateľ v rámci vykonávania procesov prijímania zamestnancov uvádza, že poskytnuté údaje môžu byť profilované, ale nie automatizovaným spôsobom tak, aby zodpovedali žiadosti žiadateľa so súčasnými otvorenými pracovnými pozíciami.
 5. Odmietnutie poskytnutia osobných údajovPoskytovanie údajov v súvislosti s uzavretou zmluvou je nevyhnutné na uzatvorenie zmluvy a výkon činností vyplývajúcich zo zmluvy – bez ich poskytnutia nebude možné uzavrieť zmluvu. Poskytovanie údajov na marketingové účely je úplne dobrovoľné.
 6. Zdieľanie osobných údajov správcom s inými subjektmi
   1. Prístup k osobným údajom spracúvaným zamestnancami a spolupracovníkmi Správcu je obmedzený len na oprávnené osoby, ktoré používajú osobné údaje na plnenie svojich úloh súvisiacich s pracovnou pozíciou.
   2. Vaše údaje môžu byť sprístupnené okrem iného dodávateľom, poskytovateľom služieb a partnerom, s ktorými správca spolupracuje v oblastiach potrebných na realizáciu zmlúv, marketingových aktivít a obsluhy priebežných činnosti podniku.
   3. Spracovatelia údajov v mene Správcu a na základe uzatvorených zmlúv, napr.: dopravné spoločnosti, sprostredkovatelia predaja našich produktov a služieb; spoločnosti poskytujúce marketingové, poradenské, analytické, audítorské, právne, daňové služby.
   4. Subjekty, ktoré ako správcovia spracúvajú vaše údaje vo vlastnom mene, napr.: poštové a kuriérske spoločnosti b v súvislosti s prenosom korešpondencie; spoločnosti poskytujúce bankové služby; spoločnosti poskytujúce právne služby, spoločnosti poskytujúce daňové služby – pokiaľ sa stanú prevádzkovateľom údajov.
   5. Vaše osobné údaje môžu byť sprístupnené subjektom z kapitálovej skupiny ARBONIA, ku ktorej Administrátor patrí (spoločnostiam spojeným so správcom).
 7. Prenos osobných údajov tretím krajinám alebo medzinárodným organizáciám (mimo Európskeho hospodárskeho priestoru)Vaše osobné údaje sa môžu prenášať na ukladanie mimo Európskeho hospodárskeho priestoru ich zadaním do systému, ktorý je nainštalovaný na serveroch vo Švajčiarskej konfederácii. Rozhodnutím Európskej komisie z 26. júla 2000 bola Švajčiarska konfederácia uznaná za krajinu poskytujúcu primeranú úroveň ochrany osobných údajov.
 8. Obdobie spracúvania osobných údajov
   1. Osobné údaje budú spracúvané až do premlčania nárokov z titulu uzatvorených zmlúv alebo do uplynutia platnosti povinnosti spracúvať údaje podľa zákona alebo odvolania súhlasu, ak boli údaje spracované na základe súhlasu.
   2. Osobné údaje pre nábor zamestnancov sa uchovávajú po dobu:
    1. trvania procesu prijímania zamestnancov, ale nie viac ako rok v prípade súhlasu s účasťou na budúcich procesoch prijímania zamestnancov,
    2. až do uplynutia termínov obmedzenia prípadných nárokov týkajúcich sa diskriminácie, najmenej tri roky odo dňa, kedy bola nárok vymáhateľný.
 9. Práva týkajúce sa osobných údajovMáte právo na:
  1. prístup k obsahu svojich údajov, opravu, odstránenie, obmedzenie spracovania,
  2. prenos osobných údajov, t. j. na prijímanie informácií od Správcu o spracúvaných osobných údajoch v štruktúrovanom, široko používanom strojovo čitateľnom formáte, pokiaľ sú vaše údaje spracúvané na účely uzatvorenia a plnenia zmluvy alebo na základe súhlasu (môžete zaslať osobné údaje inému prevádzkovateľovi),
  3. namietať proti spracúvaniu osobných údajov, pokiaľ je základom pre spracovanie osobných údajov oprávnený záujem Správcu,
  4. kedykoľvek zrušiť súhlas v rozsahu, v akom je súhlas základom pre spracovanie osobných údajov; zrušenie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracovania, ktoré sme vykonali na základe tohto súhlasu pred jeho odvolaním,
  5. podať sťažnosť predsedovi Úradu na ochranu osobných údajov.
 10. Využiť svoje právaSprávca zabezpečí, aby subjekty vykonávali právomoci na ochranu osobných údajov vyplývajúce z GDPR [Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES). Ak chcete uplatniť vyššie uvedené práva, obráťte sa na prevádzkovateľa údajov.
 11. Právo podať sťažnosťAk sa domnievate, že vaše osobné údaje spracúvame nezákonne, máte právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorý sa zaoberá ochranou osobných údajov, t. j. Predsedovi Úradu na ochranu osobných údajov.